THE HYMN

The hymn is the symbolic anthem of the parish singing its devotion to its patroness - Our Lady of Mount Carmel. The hymn is currently sung masses in the parish, as well as the feast day, special occasions and celebrations.

FILIPINO

Nuestra Senora del Carmen

Mahal na Ina namin

Patron ng makasaysayang simbahan ng Barasoain

Pagpalain mo po ang parokya

Gabayan ang aming pamilya

Turuan Mo kaming lubos na magmahal

Sa kapwa at mga kaaway

Kami ay patnubayan

Sa aming paglalakbay

Dalhin mo kami

Sa iyong anak na si Hesus

Kasama ng Diyos Ama

At ng Espiritu Santo

Mga anghel at mga banal

Sa buhay na walang hanggan

Viva, Viva, Viva

Nuestra Senora del Carmen!

ENGLISH

Our Lady of Mount Carmel

Our Dear Mother

The Patroness of the Historical Church of Barasoain

Bless our parish

Guide our families

Teach us to love unconditionally

To others and our enemies

Guide us

In our journey

Bring us

To your son, Jesus

with the Holy Spirit

The Angels and the Holy

To life everlasting

Viva, viva, viva

Our Lady of Mount Carmel!